خیلی دوست دارم در مورد جهان های موازی بیشتر بدونم. اما خیلی عجیب و مرموزه و همین طور غیر قابل درک