میشه به امواج هارپ هم ربط داد تکنولوژی که ابر قدرت ها برای اهداف نظامی ازش استفاده می کنند