من انجام دادم۳ دقیقم چراغ خاموش بود چیزی نشد صدا شنیدم ولی شاید اشتباهی بوده شما هم امتحان کنین الکیه