من وقتی به تاریخ کشورمون فکر میکنم بعضی از پادشاها واقعا باعث میشن احساس غرور کنم. مثل همین کوروش یا شاپور اول که امپراتور رومو به زانو زدن وادار کرد