در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

جهان موازی

جهان موازی چیست؟
عکس بالارا در نظر بگیرید اگر نسل بشر وجهان وکهکشانها و کل کاعنات جهان هستی همراه با اتفاقات ریز ودرشت کیهان که با سرعت سرسام آور درحال گسترش را یکی از این کره ها در نظر بگیریم در اطراف دنیای ما بیشمار دنیای دیگر نیز همانند ما درحال گسترش میباشد شاید در این جهان ها نسخه هایی مشابه ما وجود داشته باشد شاید کره زمین دیگری نیز باشد یا شاید در یکی از جهان ها .نسل بشر هنوز پا به عرصه وجود نزاشته باشد وشاید در دیگری نسل بشر منقرض شده باشد شاید در جهانی دگر دایناسارها فرمانروهای زمینند وشاید دوجهان دیگر بایکدیگر ادغام شده باشند وممکن است نسل هایی بسیار پیشرفته تر از انسان که تکامل یافته تر از ما هستند توانسته اند به جهان موازی همسایه سفر کنند. بسیاری از فیزیک دانان بزرگ نظریه جهان موازی را اثبات کرده اند وبا این حال معتقدند پیشرفته ترین نسل از ادم نیز نمیتواند راهی برای ارتباط با جهان دیگر پیدا کند.