لطفا در مورد قاتل های سریالی ایران هم مطلب بزارین.
مثل اصغر بروجردی(اصغر قاتل یا اصغر بامیه)
و محمد بیجه(بسیجه)