الان میخوای بگی کتی پری شیطان پرسته کلا منظورتو نفهمیدم