تو هر خط یبار اسم طرفو گفتی یبار فامیلیشو!! ادم گیج میشه