در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

مسخ روحی

سرنوشت وقانون کارما:برای درک بهتر این موضوع نیاز است قسمت اول یعنی :تناسخ روحی در چند پست قبل مراجعه کنید.
بعد از مرگ اگر انسانی برای اینکه بخاطر گناهانش مجازات شود به حیوان تبدیل شده باشد و یکبار بصورت حیوان متولد میشود .و بعد از اینکه آن حیوان که اول انسان بوده است سهم رنج خود را با حیوان بودنش تمام کرده باشد، بعد از پایان عمر حیوانی خود می تواند به شکل انسان دوباره متولد باشد.
بسیار سخت است که یک حیوان ( که اولین بار به شکل حیوان به دنیا آمده است ) به شکل یک انسان تکامل پیدا کند زیرا انجام تمرین معنوی برای یک حیوان بسیار دشوار است. با این وجود، اگر حیوانی به سات سانگ یک قدیس دسترسی داشته باشد، نذرهای مقدس ( پراساد – Prasad ) بخورد، به سرودهای مقدس یا به طور مرتب به تکرار نام خداوند گوش کند ممکن است آرزوی شناخت خداوند در او شکل بگیرد و از نظر معنوی به شکل انسانی رشد کند. همچنین اگر حیوانی با یک قدیس زندگی کند و آن قدیس برای آن حیوان تصمیم بگیرد که از نظر معنوی به شکل انسانی پیشرفت کند، سپس آن حیوان می تواند به تولد به عنوان یک انسان دست یابد.