الماس رو دزدیدند و سر مردم کلاه گذاشتند!!!بدبختی و مرگ کار همون انگلیسه!!!