این عکس قسمتی از فیلم Tokyo Gore Police با کمی دستکاری تو کیفتشه.