در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

کتاب مدیتیشن دو قلب

  • نام کتاب: مدیتیشن دو قلب
  • نام نویسنده: استاد آرام (جمشید هاشمی)
  • پخش کننده: در جستجوی هیولا

من گنجی ناشناخته بودم خواستم تا شناخته شوم))

انرژی الهی خود درمانی انرژی درمانی پاکسازی چاکراها

مدیتیشن اصیلترین راه برای درک خالق و خلقت است. آن زمان که آدمی از نیروی شگرف درون آگاه شده و به برکت این آگاهی , مسولیت بودن خویش را میپذیرد , میبیند که سختیهای زندگی همه پر خیر و مبارکاند.به استقبال آنها میرود و زندگی خود را تبدیل به یک نیایش دائمی میکند.

مدیتیشن خالی شدن و پر شدن است. خالی شدن از تمام عقدهها ,افکار , باورها , قضاوتها ترسها و پر شدن با انرژی خالص الهی ؛ عشق الهی.

تجربه مدیتیشن دوقلب , تجربه نور و صوت خداست. شما با خدا مناجات میکنید . با خدا حرف میزنید و خدا هم با شما حرف میزند . آیا تا بهحال با خدا حرف زدهاید؟ آیا او با شما حرف زده است؟

بر اساس تکنیک مدیتیشن دو قلب (از استاد چوا چوک سویی)

آفرینش
دنیای انرژی
چاکراها
مدیتیشن دو قلب
مراحل مدیتیشن دو قلب