به نظرم این مسئله که هر کسی در این پروژه شرکت داشته مرده کار خودشونه.