دنیای خارج از جهان

دنیای خارج از جهان

ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﯿﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﮐﯿﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﯾﺎﺑﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ…