نظریه مکش بزرگ

نظریه مکش بزرگ

حتما در مورد ذره‌ی بوزون هیگز «Higgs Boson» شنیده‌اید. بوزون هیگز در واقع ذره‌ای بنیادی است که با استفاده از میدانی موسوم به میدان هیگز…