کوچکترین کهکشان

کوچکترین کهکشان

ستاره شناسان موفق شدند رازهای کم جرم ترین کهکشان شناخته شده جهان را فاش کنند. مطالعه کم جرم‌ترین کهکشان شناخته شده کیهان، سرنخ‌هایی در مورد…

در فضای میان کهکشان ها چیست؟

در فضای میان کهکشان ها چیست؟

ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺗﺼﻮﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ…