در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

آل چیست

ﺁﻝ ، ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺷﺮﻭﺭ ﻭ ﺍﻫﺮﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﺯﺍ ﻭ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﮒ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺁﻝ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺯﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮﻭﻣﻨﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺮﺯﻧﺎﻧﯽ ﻭﺣﺸﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺁﻫﻨﯿﻦ ﻭ ﻧﯿﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﻫﺎﯾﯽ ﮊﻭﻟﯿﺪﻩ ﻭ ﺑﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺧﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﮔِﻞ ﺳﺮﺥ ﺭﻧﮓ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﺤﺮﺍ ﻭ ﺟﻨﮕﻞ ﻭ ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﯾﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺷﺒﮕﺮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻧﮓ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺁﻝ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺮﺯﻧﺎﻧﯽ ﻭﺣﺸﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺎﻭﺭ ﺧﺮﺍﻓﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺷﺶ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩ، ﺍﮔﺮ ﺯﺍﺋﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺁﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﮕﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺒﺮﺩ . ﺍﮔﺮ ﺁﻝ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺟﮕﺮ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﺪ، ﺯﺍﺋﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﺩ . ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭﺧﺮﺍﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ، ﺁﻝ ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺟﻔﺖ ﺑﭽﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﺪ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺁﻝ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﭼﺮﺍ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﯼ ﺁﻝ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺑﺮﺳﺪ، ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮﮒ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﮔﺮ ﺣﻮﺿﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ۱۰ ﺭﻭﺯ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺎﻡ ﺯﺍﺋﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﯾﻢ،ﻋﺬﺭﺍ ﯾﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﯿﺢ ‏( ﻉ ‏) ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺯﺍﺋﻮ ﺁﺏ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﺭﺩ ﺯﺍﺋﻮ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩ، ﻣﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﯾﺸﺎﻭﻧﺪﺍﻥ ﺯﻥ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﺸﺖ ﻣﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﻓﺖ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺫﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ . ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﺩ ﻭ ﺫﮐﺮ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﺍﺋﻮ ﻭ ﻧﻮﺯﺍﺩ، ﺯﺩﻥ ﺳﻮﺯﻥ ﻭ ﺳﻨﺠﺎﻕ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻭ ﺧﻨﺠﺮ ﻭ ﭼﺎﻗﻮ ﻭ ﻗﯿﭽﯽ ﻭ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮ ﺯﺍﺋﻮ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﯿﺮ ﻭ ﭘﯿﺎﺯ ﻭ ﺯﻏﺎﻝ ﻭ ﺩﻭﺩﻩ ﻭ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺭﻭﺕ ﻭﮐﺸﯿﺪﻥ ﻫﻔﺖ ﺧﻂ ﺑﺎ ﺫﻏﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺣﺼﺎﺭ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺁﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺁﻝ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺧﻮﻥ ﺁﺷﺎﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺟﮕﺮ ﻧﻮﺯﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ .
ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﯽ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﭘﺬﯾﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺭﺩ ﭘﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺟﺴﺖ ﻭﺟﻮ ﮐﻨﻨﺪ .