در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

احضار فرشته موکل از زبان ابن سینا

برای احضار فرشته موكل به دستور ابن سینا جهت انجام اعمال مخصوصه بدین شرح عمل كنید: از ۷ روز جلوتر از آغاز دستور باید ترك حیوانی كنید و روز آخر را هم روزه بگیرید. زمان شروع به ترك حیوانی هم شنبه باشد و روز روزه گرفتن هم جمعه. روزها سوره فیل را ۷ مرتبه و شب ها ۴۱ مرتبه به طریقی كه در زیر آمده قرائت كنید. باید زمان شروعتان شب یك شنبه باشد. ۵۰۰مرتبه در جای خلوت و خالی از سكنه و پنهانی و دور از چشم افراد خوانده شود. حین خواندن نیز باید بخورات خوشبو استعمال نمود.زمانی كه این فرشته ظاهر شد اسم او را پرسیده و بگویید نامش را نوشته و به شما بدهد كه هر وقت حاجت شرعی داشتید آن را برایتان ادا نموده و خبر نیز به شما بدهد.فراموش نكنید كه در تمام مدت باید لباس سفبد به تن داشته باشید.