در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

استفاده از اجنه برای دعا نویسی

جن آنچه را که نوشتن دعا حاصل میشود میتواند ببیند یعنی در ادعیه ای که دعا نویسان و تسخیرکنندگان برای انجام کارها مینویسند جن را مجبور به انجام کاری مینمایند و به همین جهت در اکثر موارد استفاده از این رقعه ها و ادعیه شرعا اشکال دارد .
تسخیر کردن جن در واقع دامی است که توسط اعمال و اذکار و اوراد به چشم اجنه دیده میشود حتی در نوشته شده گفته اند : اجنه انسان را دارای یک حصار نفوذ ناپذیر میبینند و برای همین کسی که آنرا به دست دارد انها نزدیک او نخواهند شد ؛ پس مارواء در زندگی اجنه بیشتر از انسان محسوس است .
دعانویسان و تسخیر کنندگان بوسیله به دام کشیدن اجنه آنها را با ادعیه ای که مخصوص این کار است مامور به انجام اموری مینمایند .
اجنه قادر به انجام هر کاری نیستند و بیشتر به وسیله وسوسه یعنی نفوذ در افکار باعث میشوند یک انتخاب درست یا نادرست شکل بگیرد و چنان چه عضوی از کانال ترسو این کار را ادامه میدهد که روزی میبیند کارهایش به هم گره خورده است این بزرگترین اثر دعا نویسی است در زندگی افرادی که از استحکام عقل برخوردارند یعنی بسیار عاقلانه و بدون هوا و هوس تصمیم میگیرند هیچ یک از آنها اثر ندارد .
دنیای ماوراء در زندگی انسان و جن چنان پیچیده است که فقط بزرگان میتوانند در مورد آن اظهار نظر کنند اما آنچه میدانیم این است که انسان نیروهای درونی خود را اگر از حالت بالقوه به فعلیت برساند و در دنیا باید همه موجودات بر او سجده کنند و به هیچ عنوان با دنیای ضعیف جنیان قابل قیاس نیست .
دیدن و احضار جن :
دیدن جنها پس از طی دشواریهایی که در ریاضت و یا طرق دیگر برای انسان دارد حاصل میشود و به دلیل هم سنخ نبودن این دو موجود ، ملاقات مشکلاتی را به همراه دارد .
حضور جن فضایی را که انسان در آن قرار دارد سنگین میکند و بسته به قدرت روحی انسان ، نوع ریاضت و راهی که طی نموده و نوع جن احساس سنگینی شدت و ضعف دارد .
سنگینی که بیان شد شبیه حالت شخصی است که مدتی نخوابیده و خواب بر او فشار میآورد میباشد و این مثال برای نزدیک شدن به ذهن میباشد و فرقی که این حالت با آدم خواب آلوده دارد در هوشیاری بودن و نیمه هوشیاری در حالت خواب آلودگی است .
البته حالات دیگری نیز هنگام رویت جن در انسان رخ میدهد اما آنچه ذکر شد از مسائل بارز میباشد .
پس از مفارقت این دو موجود حالت خستگی شدید و کوفتگی بدن و نیاز به استراحت در انسان ایجاد شده که نشانه از دست دادن انرژی و بنیه جسمانی است.

این حالت هم شبیه کوه کندن یا بالا رفتن از کوه بدون تمرین ، نرمش و امادگی قبلی است و کسانی که از راه های خاص برای دیدن جن استفاده میکنند و اشخاصی که دارای روح بسیار قوی هستند با کمترین مشکلات ممکن در رویت جن روبرو هستند .
در هر حال استمرار مروادت و همنشینی با اجنه بدون هیچ شکی باعث تحلیل قوای جسمانی ، روحانی و تحمل فشار برای سیستم عصبی میشود .
دیدن جن منحصر به روز و شب نیست زیرا جن با انسانها و در همین دنیا در حال زندگی کردن است و بسته به هوایی تر بودن از خواص ویژه ای برخوردار است و دلیلی بر روز یا شب دیده شدن آنها نیست.