در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

انتقام عجیب

یکی از پروندهای عجیب پلیسی مربوط به پسری بیست ساله است که در بازی کانتر کارکتر هدایت کننده اش از پشت توسط رقیب انلاین خود کشته میشود ،اما پسر عصبانی به دنبال رقیب خود که در بازی او راکشت شش ماه میگردد و.بلاخاره او را چند کیلومتر دورتر در دنیای واقعی پیدا میکند وبا ضربات چاقو میکشد.