در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

سندرم پری دریایی

سیرنوملیا یا سندرم پری دریائی یک ناهنجاری مادرزادی بسیار نادر و کشنده است. شیوع آن ۱ مورد در هر ۶۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ حاملگی می‌باشد. سیرنوملیا با چسبندگی کامل اندام تحتانی، عدم وجود ژنیتال خارجی و عدم وجود کلیه‌ها و ناهنجاری آنورکتال مشخص می‌شوند. سیرنوملیا شدیدترین وضعیت ناهنجاری سندرم رگرسیون کودال است. گرچه تشخیص پره ناتال حتی در اواخر سه ماهه اول گزارش شده است. تشخیص زودرس این سندرم در سه ماهه اول یا دوم بارداری و خاتمه زودرس حاملگی سبب کاهش ترومای ناشی از ختم حاملگی یازایمان در ماه‌های بالاتر خواهد شد.