در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

فرق جن با شیطان

فرق جن با شیطان چی؟
آیا این دو یکیی هستند؟
باید بگم خیر جنیان ساکنان قدیمی کره زمینند که مانند انسانها خوب و بد دارند بعضی هاشون مانند ما به خدا ایمان دارند و بعضی ها کافر هستند انها در بعد غیر طبیعی زندگی میکنند. جن وشیطان هر دو از اتشند اما جن ها مثل ادمهازندگی میکنند فرهنگ وتمدن دارند با ادمها هم کا ر ندارند ولی شیطان به پاس عباداتش تا اخر زمان زنده هست وفکر اش گمراهی هست ولی جنیان درسته عمر طولانی دارند اما میمیرند در این بین ترس از انها بیهوده هست.