در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

فلکلور استان بوشهر

شما به کدام افسانه علاقمندی

فلکلور استان بوشهر

د؟

 1. اهل اوشون/اهل اونگلا یا اهل اونا
 2. بچه بروک
 3. کرزنگرو
 4. حش
 5. بوسلامه یا بوسلمه
 6. دی زنگرو
 7. یال
 8. غولک
 9. شالو
 10. دست درازوک
 11. اشک