در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

من در جهنم هستم, کمکم کنید

داستان این عکس وحشتناک و پر از خون از این قرار است که چندین سال پیش فردی که داخل عکس میبینید در یک تیمارستان بستری و تحت مراقبت های ویژه بوده. نام او و نم تیمارستانی که او در آن بود هیچوقت پخش نشد. بعد از چندین سال زندگی در تیمارستان دکتر او تشخیص داد که او هیچ مشکلی ندارد و از لحاظ روانی کاملا مداوا شده و میتواند به آغوش باز جامعه بازگردد.

زمانی که او مرخص شد و به خانه بازگشت دوباره زندگی آنورمال قبلی خود را ادامه داد. پس از گذشت ۲ الی ۳ روز همسایه ها میدیدند که صدای جیغ و داد های غیرعادی از خانه او می آید. بیشتر اوقات صدای موزیک های شیطانی که گوش میداد از خانه بیرون میرفت و همسایگانش را اذیت میکرد.

زمانی که تمامی همسایه ها گزارش او را به پلیس دادند گارد امنیتی به سرعت وارد ماجرا شد و وقتی که با شکستن درب خانه اش داخل شدند با این صحنه روبرو شدند. او که تقریبا داشت با بدنه سوخته و پر از خون آخرین نفس های عمرش را میکشید با خون بر روی دیوار نوشته بود I am in hell help me به معنای من در جهنم هستم کمکم کنید.

او سریعا به بیمارستان منتقل شد اما به خاطر خون زیادی که ازش رفته بود قبل از رسیدن به بیمارستان جان باخت. مامورین وقتی خانه او را مورد بررسی قرار دادند شاهد نوشته های شیطانی در جای جای خانه بودند. دکتری که این فرد را به عنوان بهبود روانی از تیمارستان مرخص کرده بوده به خاطر تشخیص اشتباه جریمه سنگینی شد.