در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

نقاشی بیگانه لئوناردو داوینچی

نقاشی لئوناردو داوینچی. که بصورت قرینه شده و شکلی شبیه موجودی فرازمینی بدست آمده. این شکل شما را یاد چه موجودی می اندازد آیا این شکل همان جن  شیطان صفتی  که در بیشتر مناطق دنیا پرستیده می شد نیست؟؟ آیا این همان جنی نیست که بر الستر کرولی در اهرام مصر ظاهر شد و خود را ایواس نامید و کتابی به کرولی اهدا کرد ؟؟