در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

چاه شیطان

ﭼﺎه ﺷﯿﻄﺎنﺟﺎﯾﯽ در ﻣﻨﺎطﻖ وﺣﺸﯽ اﯾﺎﻟﺖ واﺷنگتن.
ﭼﺎه ﺷﯿﻄﺎنﺟﺎﯾﯽ در ﻣﻨﺎطﻖ وﺣﺸﯽ اﯾﺎﻟﺖ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ، ﭘﺪﯾﺪهایﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف و ﻋﺠﯿﺐ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن را درﯾﭽﮫای به دﻧﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ. ھﺮ ﭼﻨﺪ ﭼﺎه ﺷﯿﻄﺎن ﺳﺎلھﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺮنھﺎﺳﺖ ﮐه ﻣﻮرد ﺗﻮجه ﻣﺮدم آن ﻣﻨﻄﻘه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ از ﺳﺎل ۱۹۹۷ ﺑﻮد ﮐه ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ «ﻣﻞ واﺗﺮز»، ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ، ﻣﺼﺎﺣﺒه ﮐﺮد و آن را ﺑه ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرش ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ. ﻣﻞ واﺗﺮز ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐه ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮﻋﺎدی اﺳﺖ ﮐه در ﻧﺰدﯾﮑﯽ «ﻣﺎﻧﺎﺳﺘﺎش رﯾﺞ» در واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﻗﺮار دارد. اﻟﺒﺘه اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ب ﺧﻮدی ﺧﻮد ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﭼﺎھﯽ درون آن ﻗﺮار دارد ﮐه ﻣﺮدمان را ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﯿﻌه ﻣﯽداﻧﻨﺪ.داﺳﺘﺎن ﭼﺎه ﺷﯿﻄﺎن ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﮐه ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ «ﻣﺎﻧﺎﺳﺘﺎش رﯾﺞ» از زﻣﯿﻨﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐه ﭼﺎھﯽ درون آن ﻗﺮار دارد ظﺎھﺮا اﻧﺘﮭﺎ ﻧﺪارد. ﭼﺎھﯽ ﻣﺮﻣﻮز ﮐه ھﺎﻟﮫای از اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ و راز در اطﺮاف آن ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ. دﯾﻮاره ﭼﺎه ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ۱۵ ﻓﻮﺗﯽ آﺟﺮی اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻘﯿه آن ﺧﺎﮐﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘه ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ اﯾﻦ ﭼﺎه را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و از آن ﺑه ﻋﻨﻮان زﺑﺎﻟه داﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﯾﺨﭽﺎل ﮐﮭﻨه ﺗﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﺮاب و ﻻﺳﺘﯿﮏ ﭘﻨﭽﺮ را در آن ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐه ﭼﯿﺰی درون ﭼﺎه ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ﺻﺪای اﻓﺘﺎدن آن ﺷﯽ ﺑه ﮐﻒ ﭼﺎه را ﻧﺸﻨﯿﺪ. ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐه ﻣﺮدم ﻧﺎم «ﭼﺎه ﺷﯿﻄﺎن» را ﺑﺮ آن ﻧﮭﺎدﻧﺪ و آن ر ا ﭼﺎھﯽ ﺑﯽاﻧﺘﮭﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﮐه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑه ﺟﮭﻨﻢ راه دارد. ﺑﻌﻀﯽھﺎ ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐه ﭼﺎه ﺷﯿﻄﺎن در ﺣﻘﯿﻘﺖ درﯾﭽه ورود و ﺧﺮوج ﻓﻀﺎﯾﯽھﺎﺳﺖ. ﺣﺪود ﺳﺎل ۱۹۹۳ «ﻣﻞ واﺗﺮز» و ھﻤﺴﺮش اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ آن ﭼﺎه را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ. آﻧﮭﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ از آن ﺑه ﻋﻨﻮان زﺑﺎﻟه دان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ھﻢ زﺑﺎﻟه ھﺎ و ﻻﺷه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮد را در آن ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ. ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ و ﮐﻢﮐﻢ آﻗﺎی واﺗﺮز ﺑه اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﮐه ﭼﺮا ﭼﺎه ﭘﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ۱۹۹۶ واﺗﺮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻤﻖ ﭼﺎه را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ. اوﮐه ﯾﮏ ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮ ﮐﺎر ﮐﺸﺘه ﺑﻮد ﯾﮏ ﻗﻼب ﻣﺎھﯿﮕﯿﺮی ﺑﺎ ﻧﺦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ داﺷﺖ. ﯾﮏ روز ﺑه دھﺎﻧه ﭼﺎه رﻓﺖ، ﯾﮏ وزﻧه ﺑه ﺳﺮ ﻗﻼب آوﯾﺨﺖ و آن را ﺑه داﺧﻞ ﭼﺎه ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد. وﻗﺘﯽ ﻧﺦ ھﺮ ﻗﺮﻗﺮه ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ، ﻗﺮﻗﺮه ﺟﺪﯾﺪی ﺑه اﻧﺘﮭﺎی آن ﮔﺮه ﻣﯽزد و ﺑه ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣه ﻣﯽداد، اﻣﺎ ﻗﺮﻗﺮهھﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻧﺦ ﻗﻼب ﺑه اﻧﺘﮭﺎی ﭼﺎه ﻧﺮﺳﯿﺪ. ﺑه ﻣﺤﺎﺳﺒه واﺗﺮز، او ھﺠﺪه ﻗﺮﻗﺮه پنج هزار ﻓﻮﺗﯽ را ﺑه ھﻢ وﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﻧﺘﯿﺠه ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻤﻖ ﭼﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺸﺘﺎد ھﺰار ﻓﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ! در آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐه واﺗﺮز ﻣﺘﻮﺟه ﺷﺪ ﭼﺎه درون ﻣﻠﮑﺶ ﻧه ﺗﻨﮭﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻞ ﮐه دﻟﮭﺮه آور اﺳﺖ
وﻗﺘﯽ ﺳﮓ ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﺶ ﻣﺮد، ﻻﺷﮫه آن را درون ﭼﺎه ﺷﯿﻄﺎن اﻧﺪاﺧﺖ. اﯾﻦ ﻣﺮد ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐه ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺳﮓ ﺑه ﺳﻮی او ﺑﺎزﮔﺸﺖ. ھﻤﺎن ﺳﮓ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ و ﻗﯿﺎﻓه و ھﻤﺎن ﻗﻼده ﮐه ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻗﻄﻌه ﻓﻠﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﺑه آن وﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد. اﯾﻦ داﺳﺘﺎن آﻧﭽﻨﺎن واﺗﺮز را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد ﮐه در وﺻﯿﺖﻧﺎﻣه ﺟﺪﯾﺪش ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺟﺴﺪش را درون ﭼﺎه ﺷﯿﻄﺎن ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ. طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐه واﺗﺮز و ﭼﺎه درون ﻣﻠﮑﺶ ﺑه ﺷﮭﺮت ﮐﺸﻮری رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﯿﻌه ﺑه ﺑﺮرﺳﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ وﻟﯽ ھﯿﭻ ﯾﮏ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﭼﺎه ﺷﯿﻄﺎن واﻗﻌﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﻋﻤﻖ آن ﭼﻗﺪر اﺳﺖ و آﯾﺎ طﺒﻖ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﭼﺎه ﺑﯽاﻧﺘﮭﺎﺳﺖ؟ ﻧﮑﺘﮫای ﮐه آﻧﮭﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدم آن را درک ﮐﺮدﻧﺪ آن ﺑﻮد ﮐه در ﻣﺤﺪوده ﭼﺎه ھﻤه اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺮﻣﻮز از ﺗﺮس و دﻟﮭﺮه را داﺷﺘﻨﺪ. اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐه دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای آن ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ. ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ورود ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑه ﻣﻠﮏ واﺗﺮز ﺑﻮد. آﻧﮭﺎ آﻧﻘﺪر ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐه ﺣﺘﯽ ﺑه واﺗﺮز اﺟﺎزه ورود ﺑه ﻣﻠﮏ ﺷﺨﺼﯽ اش را ﻧﺪادﻧﺪ. از ھﻤﺎن زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﯽ از واﺗﺮز در رﺳﺎﻧه ھﺎ ﺑﺮده ﻧﺸﺪ وﻟﯽ در روز ۲۸ ژوﺋﻦ ﺳﺎل ۲۰۱۱ ﻧﺎﻣﮫای از واﺗﺮز ﺑه ﺻﻮرت آن ﻻﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﻤﺎم ﺣﺮفھﺎﯾﺶ در ﻣﻮرد ﭼﺎه ﺷﯿﻄﺎن و اﺗﻔﺎﻗﺎت آن ﻋﯿﻦ ﺣﻘﯿقت است.

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 8
دوست نداشتم: 1
میانگین امتیازات: 8

90 دیدگاه در “چاه شیطان

… [Trackback]

[…] Read More Information here to that Topic: monster-quest.com/چاه-شیطان/ […]

… [Trackback]

[…] Information to that Topic: monster-quest.com/چاه-شیطان/ […]

… [Trackback]

[…] Find More Information here to that Topic: monster-quest.com/چاه-شیطان/ […]

… [Trackback]

[…] Find More to that Topic: monster-quest.com/چاه-شیطان/ […]

… [Trackback]

[…] Here you can find 80216 more Info on that Topic: monster-quest.com/چاه-شیطان/ […]

قطعا اگه چیز مهم کشف میشد یا حتی حقیقت چاه کشف نمیشد ارتش از اون یارو میخرید یا مصادرش میکرد

سلام مطمئنن خود ناسا و اطلاعات کشور از این علت و پدیده و اتفاقاتش با خبرن اما چون انسان ها درک همچیو نمیتونن داشته باشن گفته نمیشه تا نظم و قوانین حاکم بر دنیا بهم نریزه و ترس ایجاد نشه … این دنیا انسان ها و جن و ارواح و دیو و هزاران موجود کنارمون دارن زندگی میکنن و دنیاهای ناشناخته که اگر بخاد چشم ما ببینه و درک بکنه همشون رو صد در صد زندگی کردن خیلی سخت میشه چون ما از زمان تولد جز آدم چیزی ندیدیم شاید فقط عده خاصی چیزایی دیدن که سکوت میکنن اما همه چیز وجود داره و انسان اگر بتونه از قدرت روحش استفاده بکنه بر همه ی اونا مسلط هست

خوب شاید ازون خمیدگی های مکان زمان باشه!?از اونایی که یارو میره تو از یه دریچه ی دیگه بیرون میاد

تو زندگیم ادم به این خری ندیدم مرررررسی که بهم ثابت کردی هنوز ادمایی هستن که گاو صفتن آقای طوفان

راسته که میگن اونایی که کم میارن ومی فهمن حرفشون اشتباهه دست به توهین میزنن؟?درضمن خیلی بهت برخورده که میگم تویه جاهلی چون هرچی ازتونت دیدی باورش میکنی وادعای فیلسوفیت میشه وسعی داری عقایدکورکورانه ات روبه همه ثابت کنی وبهشون میگی وای به مسخره نگیریدفلان چیزومن خودم تونت دیدم?چی دیدی؟که مرده زنده میشه؟?خانوم محترم اینقدادعات نشه نه من ونه شماازاسرارخلقت چیزی نمی دونیم پس حق نداری حرفی روبزنی که خودت هنوزباچشمای خودت ندیدی ودلیل واثباتی ازش نداری فقط این که ازنت بهت چندخط وحی شده?راستی بعضیا قراربودبامن احمق حرف نزنن …ن

نادیا و طوفان آدم باشین
مثل انسان ها رفتار کنید

وای همه چیز رو به مسخره نگیرید من رفتم تو نت تحقیق کردم واقعا راستع حتی نوشته اگه جسد یا مرده ای بندازی داخل چاه بعد یه مدت زنده میشه و نوشته امریکا دوست نداره که مردم جهان از این چاه باخبر باشن و بخاطر همین زیاد معروف نیست

خاک توسر کج فهمت…میفهمی داری چی میگی ابله؟فقط خدامی تونه مرده روزنده کنه ینی چی مرده بندازی توش زنده بیرون میاد?خجالت اوره…همه چشماشون روبستن ورویاپردازی شده عادت بعضی افراد

خاک تو سره ابله و بی فرهنگ و بی سواد تو یه کم مطالعات رو بالا ببر و تو بی فرهنگ چی میدونی از خلقت این دنیا برو بزن تو نت بعد بیا این جا جو سازی کن جاهل

تو به جای این شر و ورهای که گفتی به الکسیس لایک نده همه چی حله جا نماز اب کشیده

اولا الکسیس دیگه خرکیه.؟؟?دوما اگه این حرفاواست شر و وره باشه ماجانمازاب کشیده..توهم بروباجاهلیتت..خاک برسری..?مرده بندازتوش زنده تحویل بگیر..

حوصله بحث با تو احمق ندارم چون تو خودت شرو ور زیاد میگی فکر میکنی اینترنت هم شرو ور میگه

من جاهلم ياتواحمق؟جوسازي من مي كنم ياتو؟بياببرم بندازمت توچاه مگه نمیگی زنده بدی مرده میگیری وبلعکس…ازکی تاحالاچاه شده زنده تحویل بده؟

اگه حوصله نداری پس دهنتوببندودیگه این اراجیف رونگو…مرده…زنده…من احمقم چون مثل شماروشنفکرانه به قضیه نگاه نمیکنم?…درست می فرمایید

یه لباس اگه بهم بدن که ارتفاع سنج داشته باشه و عقبش یه موتور مثل مال جت داشته باشه حاضرم بپرم توش.. البته اونم اکسیژن میخواد

Kheyli bahalan in vagheyei ke mizarid. Vaghean cheghad donyaye ma asrar amizo marmooze

من در موردش تحقيق كردن بعد متوجه شدم زمينم داراي سوراخ كونه. بنابراين از تحقيقات موفق بيرون اومدم و نتيجه رو به همه اعلام ميكنم…

سلام ادمین یک چاه هم در اطراف رفسنجان هست بنام چاه دریا که اونم کسی نتونسته اخرشو ببینه خیلی هم بررگه لطفا در مورد اون هم مطلب بزارین

خوبه مواد مذاب نمياد بيرون كل قانونهاي زمين شناسي رو زير پاگذاشته

چه حکمتی داره این چاه اینو همون میفهمیم ولی در قیامت

اونوقت امریکایا با اون همه امکانات و علم روز یعنی هنوز نتونستن بفهمن ته چاه به کجا میرسه!

اقا جدي ميگم يكي از دوستان رفته ديده خودش و چيايه عجيبي تعريف ميكرد

ببین حوصلت شد این قدر تایپ کنی من که حوصلم نمیشه این قدر بخونم

داداش یه چیزی بگم سایتت تکه عالیه مردانه دستخوش هرشب چندتاشو میخونم خیلی سالاری

نمردن هیتلر و این چاه و مثلث برمدا همه ساخته ی ذهن ما و بعضن برای فریب ماست… الان با لیزر فاصله دقیق زمین تا ماه رو اندازه میگیرن.. مسخرس… خیلی…

یکی به من بگه هر فوت چند متره؟ صد و هشتاد هزار فوت یعنی چقد؟؟

خب با استفاده از زمان رفت و برگشت امواج صوتی میتونن عمقشو اندازه گیری کنن

تو تلگرام دیدم تو چین یه دختره افتاد تو یه چاله به عمقچهل متری که جلوی پاش باز شد ونتونستن پیداش کنن امدادگرايي که پایین رفتن

بابا این که چیزی نیس..چاه جمکران خیلی بزرگتره..به بهشت راه داره.از اون سال تا امسال مردم میرن عریضه میندازن هنوز پر نشده

داداش داخل چاه جمکران کاغذ مینداختن نه یخچال
ما که رفتیم بهمون گفتن به عقاید مردم صدمه میزد پرش کردیم پس دروغ گفتن؟؟

خیر پرش نکردن هفته پیش نامه انداختیم توش

دوستان لطفا توهمات رو بگذارید کنار. ینی چی که ما نامه بنویسیم بندازیم توی چاه یاران امام زمان ببرنش برسونن به دست امام زمان.
من خودم اهل دینم ولی خرافات رو بگذارید کنار. اینا همش تفکرات چندتا پیرسگ بوده که اینجا اینکارو بکنن و مردم نفهم تر از خودشونم توی زمانای قدیم به این کار ادامه دادن.
خوشبختانه توی عصر امروز این توهمات به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده اما هنوز ۱۰۰ درصد ریشه کن نشده

ی توش ، فکر میکنی الان برسی به تهش ، ولی چند روز رو هوایی

این چاه واقعا راسته.چیزی که خیلی بیشتر عجیبش کرده اینه که همین یارو سگش میمیره و اونو داخل این چاه میندازه و قسم میخورده که چن روز بعد سگ خودشو با همون قلاده ای که خودش ساخته بود و اسم خودش روش نوشته بوده میبینه.و واسه همین وصیت میکنه که وقتی مردم منو تو این چاه بندازید

ادمین چرا جواب منو نمیدی از کجا میگی ک گاو سید است و کشتن ان باعث دیوانگی قصاب میشه در شب ؟؟؟ خب جواب بده با دلیل

وات د فاز
دوست عزیز شما از اول اینکه سایت ساخته شده کی نظر گذاشتی که من جواب بدم؟؟؟
چرا حرف چرت و پرت دهن من میزاری؟؟؟؟ من که این اراجیف رو گفتم که گاو سید است و کشتن ان باعث دیوانگی قصاب میشه در شب؟؟؟؟؟

خیلی از حفره ها روی زمین وجود دارن که عمقشون تا مایل ها زیر زمین میرسه امکان داره ب طور اتفاقی یکی از این حفره ها زیر این چاه باشه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.