در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

کباب کردن کف پا

یکی از دردناک ترین شکنجه های قرون وسطی کباب کردن کف پا بود که بیشتر برای گرفتن اعتراف از جاسوسان انجام میشد و در برخی موارد که جاسوس زیر بار شکنجه حرفی نمیزد به قدری درد و سوزش متحمل میشد که در نهایت منجر به مرگ او میشد.

کف پا بیشترین حساسیت نبست به گرما را دارد و بیشترین دردی که بدن میتواند متحمل شود درد ناشی از سوختگی کف پاست. شیوه این شکنجه به این صورت بود که فرد رو به یک تخت چوبی میبستند که در انتهای این صندلی محل وجود داشت برای روشن کردن هیزم و ابتدای آن قفلی وجود داشت برای نگداشتن کف پاها بر روی آتش.