در جستجوی هیولا

 

 

http://monster-quest.com/wp-content/uploads/2017/07/samandehi.jpg

گوریل ها بعد از مرگ به کجا میروند؟

گوریلی به نام کوکو، که به آشنایی با زبان اشاره شهرت دارد. وقتی از وی پرسیده شد گوریل ها بعد از مرگ به کجا می روند، گوریل با زبان اشاره چنین پاسخ داد : یک حفره راحت و خدا نگهدار! این از مواردی که از نظر علمی جوابی درمقابلش در نظر گرفته نشده که این حرف گوریل از چی سرچشمه گرفته!