برگردان زمان

برگردان زمان

زمان، پیش رونده به جلو ما تنها پیرتر می‌شویم، نه جوان‌تر. درختان فقط بلندتر می‌شوند؛ آنها به بذرها برنمی‌گردند (بذر نمی‌شوند). خورشید ما تنها سوخت…