رادیوم چیست؟

رادیوم چیست؟

رادیوم عبارتست از عنصر رادیواکتیو. حال ببینیم معنای “رادیواکتیو” چیست؟ هر عنصری از اتم هایی چند درست می شود. بیشتر اتم ها ثابتند، یعنی شکل…