تد باندی

تد باندی

اگر در سرزمینی قاتلان زندگی کنند تدباندی فرمانروای آنها خواهند بود. “دیوید گودلین، قاضی ایالتی” کشتن را به سرعت میتواند یاد گرفت اما نباید جزئیات…