چند خدایی

چند خدایی

اعتقاد به وجود چند نیروی برتر از انسان در طبیعت را چندخدایی می‌خوانند. بیشتر دینهای بشر از این دسته‌اند. انواع مختلفی از چندخدایی وجود دارد….

چهره ناشناسی

چهره ناشناسی

ادراک پریشی چهره‌ای، چهره‌کوری یا چهره‌ناشناسی به انگلیسی:prosopagnosia نوعی اختلال عصب شناختی که مشخصه آن ناتوانی در بازشناسی چهره‌ها است. در موارد شدید آن ممکن…