زن عجیب

زن عجیب

ما برای اجرای کنسرت رفته بودیم کرمانشاه بعد از کنسرت قرار شد چند شبی رو توی یکی از روستا های خوش اب و هوا اطراف…