دروازه بهشت

دروازه بهشت

ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ﺍﭘﻞ ﻭﺍﯾﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۹ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﯼ ﮐﺮﺩ، ﺍﭘﻞ ﻭﺍﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺩﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ…

چند خدایی

چند خدایی

اعتقاد به وجود چند نیروی برتر از انسان در طبیعت را چندخدایی می‌خوانند. بیشتر دینهای بشر از این دسته‌اند. انواع مختلفی از چندخدایی وجود دارد….