سندرم پری دریایی

سندرم پری دریایی

سیرنوملیا یا سندرم پری دریائی یک ناهنجاری مادرزادی بسیار نادر و کشنده است. شیوع آن ۱ مورد در هر ۶۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ حاملگی می‌باشد. سیرنوملیا…