باتری اشکانی

باتری اشکانی

باتری اشکانی جز وسایل باستانی میباشد که در عراق کنونی کشف شد و به دوران سلسله اشکانی و ساسانی بر میگردد . سال ۱۹۳۶ کشف…