پروژه aqurius

پروژه aqurius

یکی از اسناد سری ارتش امریکا پروژه اکواریوس میباشد. هدف این پروژه جمع آوری تمامی اطلاعات .تکنولوژی .پزشکی در مورد رویت و برخورد با موجودات…